ankarpunkt

Villkor

Ansök nedan om sparkonto

Genom att gå vidare med din ansökan intygar du att du har läst och godkänt 24Money Spar Allmänna villkor *.

 

* Om insättningsgarantin: 24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Insatta medel används för finansiering av 24Money-koncernens verksamhet som bland annat omfattar utgivning av elektroniska pengar och närliggande tjänster. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Villkor

Villkor

24Money Spar AB (24Money Spar) ingår i koncernen och varumärket 24Money. 24Money Spar hanterar koncernens sparverksamhet och när du öppnar 24Money sparkonto är det 24Money Spar AB, org.nr. 556406-8863, du ingår avtal med.


1 Parter

Parter är 24Money Spar AB, 556406-8863, med varumärket 24Money Spar nedan kallat ”24Money Spar”, och den som tecknat avtal med 24Money Spar om 24Money Spars tjänster och för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren. Kontohavaren medger att 24Money Spar i samband med godkänd kontoansökan öppnar ett eller flera Konton för Kontohavarens räkning. Aktuella konton beskrivs närmare i 24Money Spar Särskilda villkor. Kontohavaren är fordringsägare gentemot 24Money Spar beträffande tillgodohavandet på kontot. Endast fysisk myndig person får öppna inlåningskonto i 24Money Spar. Kontohavaren skall på begäran kunna identifiera sig på av 24Money Spar anvisat sätt. Kontohavares saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till SEK 50 000.

2 Förfogande över konto

Förfoganderätt över kontot har Kontohavaren och den eller de som genom fullmakt från Kontohavaren fått sådan rätt. Kontohavaren ger härmed 24Money Spar fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till 24Money Spar. Om god man eller förvaltare utsetts för Kontohavaren, bestäms dispositionsrätten av de beslut och regler som från tid till annan gäller för dessa.

24Money Spar har rätt att utan föregående avisering göra uttag från Kontohavarens konto till täckande av sådana avgifter och kostnader som hänförs till kontot eller tjänst ansluten till kontot. 24Money Spar får även belasta kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförts åt Kontohavaren samt för betalning för annan förfallen fordran som 24Money Spar har mot Kontohavaren. Har Kontohavaren lämnat 24Money Spar uppdrag om överföring från kontot, är Kontohavaren skyldig att se till att erforderliga medel finns på kontot vid varje överföringstillfälle. Om underskott skulle uppstå på kontot på grund av utförd överföring, har 24Money Spar rätt att återföra medel från mottagarkontot. Kontohavaren är införstådd med att de uppdrag och instruktioner som lämnas till 24Money Spar med utnyttjande av Kontohavarens personliga lösenord är bindande för Kontohavaren. 24Money Spar utför inte begärt uttagsuppdrag om det saknas disponibla medel på kontot och är inte skyldigt att underrätta Kontohavaren om att uppdrag inte utförts.

De tjänster som erbjuds kan förändras över tiden. Information om aktuella tjänster anges på 24Moneys webbplats (www.24money.se). Kontohavaren är inte berättigad till ersättning på grund av driftstörning som försvårar eller omöjliggör utnyttjandet av tjänsterna. Såväl Kontohavaren som 24Money Spar har rätt att bestämma att och när ett konto eller tjänst ska avslutas. Utbetalning sker i sådana fall i enlighet med de särskilda villkor som gäller för respektive kontoslag.

3 Övertrassering av konto

Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. Kontohavaren är skyldig att vid var tid vara informerad om aktuellt disponibelt belopp. Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt underskott på kontot. Sådan brist föranleder dessutom att särskild ränta och/eller avgift debiteras enligt de grunder som 24Money Spar vid var tid allmänt tillämpar. Vid övertrassering äger 24Money Spar även rätten att, utan föregående avisering, omedelbart spärra kontot för uttag. I samband med detta kan även eventuella tjänster kopplade till kontot spärras. Om underskott är väsentligt eller uppkommer vid upprepade tillfällen, har 24Money Spar rätt att omedelbart avsluta kontot.

4 Ränta

Uppgift om aktuell räntesats framgår av vid var tid gällande prislista. Information om aktuell ränta kan erhållas från www.24money.se. Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid varje tid tillämpas av 24Money Spar för kontot. Ränta på innestående medel på kontot räknas för samtliga kalenderdagar under året. Räntan kapitaliseras årligen per den 31 december eller då kontot avslutas, och beräknas efter räntebasen 365 dagar (365/365). Ränta på belopp som sätts in på kontot räknas från och med dagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen.

24Money Spar är i vissa fall skyldig att innehålla skatt på räntan samt tillhandahålla kontrolluppgift i enlighet med vid var tid gällande skattelagstiftning.

24Money Spar äger rätt att ändra såväl räntesats som beräkningsgrund för räntan. Information om ändrade räntor eller beräkningsgrund för räntan lämnas på www.24money.se och/eller via e-post. Vid ränteändring eller ändrad beräkningsgrund för räntan görs ändringen gällande från och med den dag ändringen träder i kraft.

5 Priser och avgifter

Uppgift om gällande priser och avgifter för kontot framgår av vid var tid gällande prislista. Priser och avgifter utgår enligt de grunder som 24Money Spar vid var tid allmänt tillämpar. Information om priser och avgifter lämnas av 24Money Spar och återfinns på www.24money.se. 24Money Spar kostnader för att driva in fordran hos Kontohavaren skall ersättas av Kontohavaren. Ersättning skall således utgå också för 24Money Spar skriftliga betalningspåminnelser. Priser och avgifter får ändras av 24Money Spar. Information om ändrade priser och avgifter lämnas på www.24money.se och/eller via e-post. Detsamma gäller om 24Money Spar inför avgift på kontot eller pris för tjänst som tidigare har tillhandahållits utan kostnad.

6 Kontoutdrag

24Money Spar lämnar årsredovisning, oavsett om transaktioner skett på kontot eller inte under året. Årsredovisning lämnas i likhet med övriga meddelanden i elektronisk form, möjlighet att få kontoutdrag på papper mot en avgift enligt vid var tid gällande prislista finns.

7 Meddelanden, bankdag

Kontohavaren skall alltid underrätta 24Money Spar om ändring av namn, adress, fysisk och elektronisk, samt telefonnummer. Kontohavaren skall själv göra dessa ändringar efter inloggning på 24Money Spar hemsida.
Meddelande som sänts med hjälp av telefax, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kontohavaren tillhanda vid avsändandet, om det sänts till av Kontohavaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Meddelande som sänts av 24Money Spar i rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kontohavaren senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i ansökan eller på annat sätt är känd för 24Money Spar. Meddelande från Kontohavaren till 24Money Spar skall ställas till den adress som angivits i Kontohavarens kontoansökan, såvida 24Money Spar inte begärt svar till annan adress. Med bankdag avses i dessa Allmänna villkor dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag, såsom f n lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

8 Begränsning av 24Money Spars ansvar

24Money Spar är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 24Money Spar självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av 24Money Spar, om 24Money Spar varit normalt aktsam. 24Money Spar svarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av 24Money Spar grova vårdslöshet. Vidare är 24Money Spar inte ansvarigt för skada som 24Money Spar skäligen inte kunnat förutse och minska konsekvenserna av eller som beror av tekniskt fel såsom störningar i teleförbindelserna eller 24Money Spar datasystem, vilket omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av 24Money Spar tjänster.

Föreligger hinder för 24Money Spar att verkställa betalning eller att helt eller delvis vidta annan åtgärd enligt dessa Allmänna villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp tills dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska 24Money Spar, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen.
24Money Spar är inte ansvarigt för skada som uppkommit genom att Kontohavaren uppgivit felaktigt kontonummer för fördefinierat utbetalningskonto i bank.

9 Ändring av allmänna villkor

24Money Spar förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan att avtalet sägs upp. Meddelande om ändrade villkor, samt när ändringen träder i kraft, ska lämnas till Kontohavaren under förutsättning att villkorsändringen inte beror på ändring i lag eller direktiv av myndighet. Villkorsförändring gäller även för befintliga konton. Om Kontohavaren inte godtar ändringen, har Kontohavaren rätt att i enlighet med produktens särskilda villkor avsluta kontot.

10 Insättningsgaranti

24Money Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 24Money Spar AB:s verksamhet. Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.

Om 24Money Spar

24Money Spar AB (24Money Spar) ingår i koncernen och varumärket 24Money. 24Money Spar hanterar koncernens sparverksamhet och när du öppnar 24Money sparkonto är det 24Money Spar AB, org.nr. 556406-8863, du ingår avtal med.

Viktigt meddelande.

 
Senaste uppdateringen 2018-01-24:
 
Just nu har vi tyvärr inget att lägga till angående vad som händer med 24Money Spar och alla kunders pengar som förskingrats från företaget. Ekobrottsmyndigheten och polisen arbetar för närvarande med fallet. Nedanstående information är fortfarande aktuell. Vi hoppas att vi har någon ny information som vi kan dela med oss av snart.
 
Tack för er förståelse och ert tålamod, vi hoppas att detta ska gå att lösa så fort som möjligt!
 
MVH,
Ledningen för 24Money Spar
 
---------------------------------
Kära kunder och sparare,
 
Under fredagen 18/8 blev sju medarbetare med omedelbar verkan avstängda från sina tjänster hos 24Money. Det finns misstankar om att medel har förskingrats från företaget. De sju medarbetare som blivit avskedade är medlemmar av samma familj - familjen Clewehielm. Henric Clewehielm är en av grundarna av företaget 24Money, vilket betyder att familjen Clewehielm har haft kontroll över företaget sen början. Vår undersökning har, som tidigare nämnt, visat att denna familj behöll tillgången till kontot hos BillSource AB för sig själva. Vi vet att de behandlar alla pengar på kontot hos BillSource som en del av sin egen personliga plånbok, vilket betyder att de spenderar pengarna som de vill utan berättigande. Det är de som fortfarande har tillgång till kundernas pengar på kontot hos BillSource.
 
Följande personer är alla de som är medkonspiratörer i det stora bedrägeriet av kundernas sparpengar:
 
 Henric Clewehielm     661117-****   Mastermind Svartbäcksgatan 21 E (Uppsala)  070-230 94 45
Thina Clewehielm     651210-**** Henrics fru Svartbäcksgatan 21 E (Uppsala)  073-885 10 10
Christopher Clewehielm     870406-**** Henrics son Eddagatan 4 A LGH 1001 (Uppsala) 073-704 46 26
Alexander Clewehielm     880504-**** Henrics son Vaksalagatan 24 D (Uppsala) 076-213 05 43
Nathalie Clewehielm     900928-**** Henrics dotter Svartbäcksgatan 21 D (Uppsala)  073-899 74 98
Oliver Clewehielm     930913-**** Henrics son Svartbäcksgatan 21 E (Uppsala)
Yvonne Butendorff     541217-**** Henrics syster Kamomillgatan 26 LGH 1104 (Uppsala) 018-25 83 45
Anders Blomkvist     620804-**** Användes av Henric som en falsk VD Johannesbäcksgatan 36 A LGH 1301 (Uppsala) 070-312 28 80
Mattias Ahlberg     740617-**** Henrics tidigare partner Bockfjällsvägen 6 (Spånga) 070-289 47 34  
  Mattias Ahlberg var tidigare VD för 24Money Spar och är just nu både VD och styrelseledamot för BillSource AB. Christopher Clewehielm var tidigare styrelsesuppleant för BillSource AB och avgick i slutet av augusti 2017. Henric Clewehielm är och har varit involverad i många olika bolag.
 
Vi har också fått reda på att Henric Clewehielm har ändrat sitt namn många gånger. Henric Clewehielm föddes med namnet Niklas Henrik Johansson. Han ändrade sen sitt namn till Niklas Henric Clewehjelm. Efter att ha varit involverad i Stockhouseskandalen (ett företag som gick i konkurs under nittiotalet där kunder förlorade miljoner och Henric dömdes för ekobrott) så tog Henric efternamnet Guteskiöld. Efter hans inblandning med Acme Associates, där sparare förlorade upp till 100 miljoner kronor, så tog Henric efternamnet Clewehielm. Vi vet att de är alla en och samma person eftersom de delar samma personnummer.
 
Vi har kunnat räkna ut att mellan 2009 och 2017 så betalades 27,433,000 kronor ut till familjen (vilket inte inkluderar skatt och pensioner. Med skatt och pensioner så kommer summan upp till över 40 miljoner kronor av kundernas pengar). Detta är summan som de behöll själva under denna tidsperiod, förutom flera miljoner kronor för ”utgiftskonton”.
 
Familjens affärer med 24Money kördes som ett Ponzibedrägeri – familjen skinnande företaget med deras löner och utgiftskonton och samtidigt så erbjöd de höga avkastningsräntor till spararna på deras sparpengar, medan de aldrig hade några underliggande investeringar för att generera dessa avkastningar. De betalde helt enkelt uttagen med de nya spararnas pengar (eller pengar från aktieägarnas bidrag).
 
Vi hoppas att polisen och Ekobrottsmyndigheten i slutet av deras utredning kommer att arrestera och straffa dessa människor för vad de har gjort, och för alla skador de har åsamkat aktieägarna och alla kunder.
 
Familjen och deras medbrottslingar:
 

Henric Clewehielm:

 

Henric & Thina Clewehielm:

 

Thina Clewehielm:

 

Christopher Clewehielm:

 

Alexander Clewehielm:

 

Nathalie Clewehielm:

 

Oliver Clewehielm:

 

Anders Blomkvist:

 

Mattias Ahlberg;

 
Här är några webbsidor och artiklar med information om familjen:
 
http://www.unt.se/nyheter/acme-har-begart-sig-i-konkurs-387956.aspx
Flera artiklar här beskriver Acme Associates konkurs – att det fanns flera frågetecken vem/vilka som ägde bolaget, vilka som var ansvariga för konkursen, vad som hände med spararnas pengar. Henric Clewehielm var en av delägarna i företaget Acme, men då kallade han sig Henric Guteskiöld.
 
http://www.unt.se/nyheter/sparare-kan-bli-lurade-pa-miljoner-387921.aspx
I denna artikel kan man läsa att en ”Uppsalabo som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet pekas ut som drivande i bolaget” Acme Associates. Ett hundratals personer lånade ut sammanlagt ett 90-tal miljoner till Acme och deras pengar var i fara. När Acme gick i konkurs så förlorade spararna i bolaget sina pengar.
 
Marknadschefen vid Acme var en ”39-årig Uppsalabo som var huvudman i Stockhousehärvan i Uppsala. Han dömdes 1991 till näringsförbud och två års fängelse för trolöshet mot huvudman.” Denna 39-årige Uppsalabo är Henric Clewehielm. Han dömdes på nittiotalet för ekobrott kopplat till Stockhouse och då denna artikel skrevs (i augusti 2006) var Henric 39 år eftersom han är född i november 1966. I Stockhousehärvan satsade ett hundratals personer 34 miljoner i fastighetsaffärer och de förlorade sina pengar på detta.
 
Artikeln nämner även att ”I början av 90-talet figurerade 39-åringen [Henric Clewehielm] även i sammanhang tillsammans med den så kallade Uppsalamaffian”, vilket också refererar till Henric Clewehielm. Det går även att läsa att ”Officiellt har 39-åringen [Henric Clewehielm] haft en undanskymd roll i de bolag som ingår i Acme-sfären. Mannens hustru [Thina Clewehielm] har dock haft en mer framträdande position i Acme-bolagens styrelser.” I en annan artikel kan man läsa att Thina Clewehielm (då Guteskiöld) var en styrelseledamot i Acme.
 
https://www.svd.se/sparare-kan-ha-forlorat-65-miljoner-kronor-i-acme
 
Denna artikel säger att sparare kan ha förlorat 65 miljoner kronor i Acme. ”Bakom konkursen står en tidigare dömd ekobrottsling”, vilket vi vet refererar till Henric Clewehielm som dömdes för ekobrott efter Stockhousehärvan på nittiotalet. Artikeln pekar även ut Thina Gutekiöld (nu Thina Clewehielm) som styrelseledamot i Acme. Som tidigare nämnt så pågick det en förundersökning i relation till Acmes konkurs, men efter 4 år lades denna undersökning ner.
 
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/erik-lanade-ut-350-000-kronor-till-acme-388013.aspx
 
I denna artikel kan man läsa om en man som kallar sig Erik som lånade ut 350 000 kronor till Acme Associates AB och som var rädd att hans pengar gått förlorade. Han var garanterad att hans pengar var skyddade av försäkringar, men det visade sig att detta inte stämde. Han var lovad att få tillbaka nära 400 000 kronor men denna utbetalning skedde aldrig. Han blev lurad och bestulen på sina pengar, och anmälde detta till Ekobrottsmyndigheten.
 
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/fler-drabbas-i-acme-h%C3%A4rvan-1.1204781
Då företaget Acme Associates gick i konkurs förlorade närmare 120 sparare upp till 27 miljoner kronor.
 
http://www.realtid.se/acme-grundare-stams-av-f-kassan
Försäkringskassan stämde Henric Clewehielm (då Guteskiöld) och sa att han fått sjukpenning baserat på falska uppgifter. Han sjukskrevs 2006 en kort tid innan hans finansbolag Acme gick i konkurs, och enligt Försäkringskassan så lämnade han felaktiga inkomstuppgifter. Försäkringskassan sa att Henric fick sjuklön från 31:a augusti till 22:a oktober 2006 baserat på felaktig inkomstinformation, så 2007 krävde de honom på den felaktigt utbetalda sjukpenningen. Henric överklagade inte deras beslut, men artikeln säger att han bestred kravet i tingsrätten. Han hävdade att han inte hade gjort något fel och ansåg att han inte skulle behöva betala. Han påstod att han inte gjort något fel och att han inte borde behöva betala. Han sa att en assistent skickade in fel information till Försäkringskassan och att det inte var hans fel, Men han sa att han inte överklagade Försäkringskassans beslut för att han fortfarande mådde dåligt efter Acmes konkurs och han ville inte bråka om pengarna. Dock så påstod han att detta målades upp som en felaktig utbetalning och att han medvetet lämnat felaktiga uppgifter, och han accepterade inte detta och det är därför som han ville pröva saken i tingsrätten.
 
I slutet nämner artiklen att efter Acme Associates gick i konkurs 2006 så inleddes det en förundersökning om misstänkt brottslighet, men denna undersökning lades ner utan åtgärd 2010.
 
http://www.fi.se/contentassets/4b70059406dc47a687e2ac6758f91691/aterkallelse_providentor_2007.pdf
Detta är ett beslut från Finansinspektionen angående en återkallelse av tillstånd, och på s.15 så nämns det att Henric och Thina har bytt namn från Guteskiöld till Johansson.
 
https://www.flashback.org/t1765469
Detta skrevs i samband med ett svindleri eller något liknande med SMS Guld, för vilket Christopher Clewehielm var VD. Inläggen #9 och #12 av ”superfluent” har information om Henric Clewehielm och hans namnbyten.
 
https://bernthermele.wordpress.com/2011/06/19/guldklippet/
Denna person har skrivit väldigt detaljerat om Henric Clewehielms historia. Han nämner Henrics alla olika namn och under vilka år som han har ändrat dem, och skribenten nämner även att Henric var misstänkt för grovt bedrägeri, men att förundersökningen lades ner.
 
http://blog.zaramis.se/2010/12/23/fifflarna-clewehielm-guteskiold-acme-och-guld/
Denna blogg nämner Acmes ohederliga affärer innan de gick i konkurs. Den nämner även att man under fyra år utredde om Henric Clewehielm (då Guteskiöld) hade begått något brott, men att förundersökningen lades ner. Tydligen så var hans fru Thina också involverad med Acme. Det nämns även att Henric och Thina bytte namn från Guteskiöld till Johansson 2006, och att de sedan bytte namn igen till Clewehielm.
 
http://blog.zaramis.se/2010/11/27/uppsalamaffian-fran-valdsbrott-till-ekonomiskt-fiffel/
Henric Clewehielms tidigare namn nämns här, och att det fanns misstankar om brott relaterat till Acme, men att ingenting bevisades och att Ekobrottsmyndighetens förundersakning lades ner.
 
https://www.svd.se/acme-familjen-ute-pa-banan-igen
Denna artikel pratar om “Acme-familjen” och att de är igång med nya affärer igen efter finansbolaget Acme gick i konkurs.
 
http://www.unt.se/nyheter/tierp/nu-har-vardshuset-fatt-nya-agare-4063761.aspx
Denna artikel nämner att Anders Blomkvist, Christopher Clewehielm, Henric Clewehielm, Mattias Ahlberg, Dan Tibring och Carl Armitage tog över ett värdshus verksamhet tillsammans, vilket visar att Henric, Christopher, Anders och Mattias känner varandra.
 
Carl Armitage är känd som en stor bedragare och har tidigare använt sig av namnen Carl Vanderclou och Peder Sidensköld. Hans fullständiga namn är Carl Sigge Peder Sidensköld Vanderclou.
 
http://www.dt.se/dalarna/ludvika/foretagets-vd-ber-om-ursakt
Denna artikel nämner Christopher Clewehielm, och att han är VD för SMS Guld, och att en kvinna behövde vänta väldigt länge innan hon fick sina pengar. Hon lovades pengar av företaget men de kom aldrig. Så småningom blev hon betald, men det tog lång tid.
 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4956949
Denna artikel nämner någon som sålde sitt silver till SMS Guld och aldrig fick sina pengar.
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12677823.ab
Denna artikel nämner att en tidigare gangster arbetade för SMS Guld. I slutet nämns det endast att VD:n är Christopher Clewehielm, att hans pappa (dvs. Henric Clewehielm) var delägare i kraschade finansbolaget Acme, och att småsparare förlorade 25 miljoner kronor när företaget gick i konkurs, men att åklagaren inte lyckades styrka misstankarna om grovt bedrägeri.
 
http://www.di.se/artiklar/2013/8/27/tjock-steffe-gralar-om-guldmiljoner/
Tydligen under 2013 så krävde “Tjock-Steffe” 3,28 miljoner kronor från bolaget 24Group – han ansåg att han inte fått tillbaka den investering han gjort i företaget. Kravet polisanmäldes som hot och utpressning av bl.a. Henric Clewehielm.

Här är bakgrundshistorien till vad som har hänt med 24Money genom årens gång (vad vi vet):
  • Henric Clewehielm är en av grundarna av 24Money.
  • 2012: Fipaso AB, ett företag som ägs av Firoz, investerade för att erhålla 14% av aktierna i bolaget 24Guld.
  • 2012-2014: Mycket utveckling mellan företagen ägde rum – mellan 24Gold, 24Group, 24Exchange, 24Money International och slutligen 24Money. Under tiden fortsatte Fipaso att investera genom lån och kontant kapitaltillskott i företaget (som i slutändan tog namnet ”24Money”).
  • Nära slutet av 2016 inträffade det mycket bråk och dispyter med företagets tidigare ledning Henric Clewehielm och Mattias Ahlberg. Dispyterna grundades på det faktum att Fipasos aktieinnehav aldrig hade varit korrekt. Fipaso fick reda på att de hade blivit lurade på deras värde av aktieinnehavet. Det visade sig att de hade mer aktieandelar vad de ursprungligen fått höra – Fipaso ägde nu över 86% vilket gav dem rätt till kontrollen över företaget. Detta är när de beslutade sig för att agera på att ta kontroll över företaget.
  • I april 2017 påbörjade Fipasos ägare ansökan om att bli den nya företagsledningen. Det dröjde tills juni 2017 innan det var genomfört.
  • Juni 2017 är när Firoz och hans team började direkt undersöka företagets (24Money) verksamhet och kostnader. Det är då de upptäckte vad som tidigare dolts från dem av företagets tidigare ledning Henric och Mattias under många år.
  • När de fick tillgång till denna information så blev det uppenbart att medlemmarna i den tidigare nämnda familjen stal både spararnas pengar såväl som företagets pengar.
  • I juli 2017 väntade den nya företagsledningen på att de anställda skulle komma tillbaka från sin semester så att de kunde fortsätta med sin utredning. Direkt under den första veckan efter de kommit tillbaka så fortsatte utredningen.
  • I slutet av augusti 2017 stod det klart vem som var ansvarig för alla problem med företaget.
  • I slutet av augusti 2017 gjorde Thina Clewehielm och familjen inbrott på 24Moneys kontor och de gick in på 24Money spars bankkonto och förde över företagets medel till BillSource AB. De betalade även sina egna löner, på totalt över 265 000 kr, plus skatten på 165 000 kr, med företagets/kundernas pengar.
Sedan måndagen den 21/8 så har 24Money samarbetat med polisen och Ekobrottsmyndigheten för att försöka få klarhet i situationen. Även Finansinspektionen har blivit informerad om vad som hänt i den utsträckning företaget kunnat klarlägga det inträffade. När det gäller utredningen som Ekobrottsmyndigheten bedriver hänvisar vi er till att kontakta dem då företaget och dess anställda saknar insyn i den pågående utredningen.
 
Gällande hanteringen av inbetalningar och utbetalningar till våra kunders konton så hanteras dessa av extern part, bolaget BillSource AB. I samband med suspenderingen av anställda så upphörde all kontakt mellan detta bolag och 24Money. 24Money har förgäves sökt bolaget BillSource och dess företrädare.
 
Vi gör just nu allt i vår makt för att säkra de medel som går att säkra för att trygga våra kunders medel. Vi undersöker också våra möjligheter för att vidta rättsliga åtgärder mot de inblandade parter som varit delaktiga.
 
Vi vill uppmana våra kunder att inte betala in några pengar till de bankgironummer som tidigare har använts för insättningar till 24Money:
 
• Bankgiro 5573-0378
• Bankgiro 5904-9247
• Bankgiro 5953-9395
 
Vi vill givetvis beklaga det som hänt.
 
Vi har fortsatt vår undersökning sedan 21/8 och denna har visat att de tidigare nämnda sju medarbetarna aldrig gav 24Moneys ledning, dvs. VD och ekonomichef, någon tillgång till kontot hos BillSource AB. Detta innebär att 24Moneys ledning aldrig hade någon tillgång till kundernas pengar.
 
Som tidigare nämnt så har dessa anställda därför blivit avstängda med omedelbar verkan och vi undersöker fortfarande vart pengarna har tagit vägen. Pengarna befinner sig fortfarande främst hos BillSource och vi har inte tillgång till det kontot. De flesta, om inte alla, pengar som kunderna satt in finns just nu på kontot hos BillSource.
 
Vi kommer att fortsätta med vår undersökning och vi hoppas att vi kan ge er några goda nyheter snart.
 
Med vänliga hälsningar,
Carlos H.
VD, Agathon Services LLC  - 24Money Spars nya ledning