Penningtvätt

Penningtvätt

Vad innebär penningtvätt?

Penningtvätt är en verksamhet där svarta pengar överförs på ett sådant sätt att pengarna tycks vara lagligt förtjänade. De illegalt erhållna pengarna betecknas i allmänhet som svarta till skillnad från legalt erhållna medel som betecknas som vita.

Svarta pengar kan vara av två slag;

 • Pengar som har erhållits direkt från kriminell verksamhet som stölder, människosmuggling, narkotikahandel och liknande.
 • Pengar som har erhållits legalt i näringsverksamhet eller som realisationsvinst men undanhålls från beskattning.

Genom olika transaktioner omvandlas svarta pengar till legala, vita pengar, som kan redovisas och konsumeras öppet.

Penningtvätt är i regel en gränsöverskridande verksamhet där man utnyttjar skillnader i lagar och regler mellan olika länder – till exempel genom att slussa pengar via bankkonton i mindre nogräknade skatteparadis. Ofta utnyttjas gränsöverskridande betalningssystem med syftet att till slut göra transaktionerna omöjliga att spåra.

Sverige har, sedan införandet av lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, haft föreskrifter i syfte att hindra penningtvätt. Denna lag har ersatts av lagen (2009:962) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i dagligt tal penningtvättslagen), som trätt i kraft 2009-03-15. Denna lag är baserad på EU:s penningtvättsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG) i enlighet med vilket samtliga finansiella företag inom EU, inklusive företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater och fastighetsmäklare, är skyldiga att vidta åtgärder mot penningtvätt.

Befintlig kund

Du som redan är kund hos oss ska kunna uppvisa giltig legitimation på begäran och om du till exempel vill genomföra en transaktion eller teckna en ny tjänst.

Ny kund

Om du är ny kund är vi skyldiga att kontrollera din identitet om du exempelvis vill växla pengar hos oss. Beroende på tjänst kan vår personal även behöva ställa ytterligare frågor för att förstå och säkerställa syfte. Är du bosatt utomlands? Då gäller särskilda krav och vår personal är skyldig att ta reda på om du eller en närstående släkting till dig innehar en hög politisk post eller befattning inom staten.

Företagskund

Som företagskund ska du förutom giltig legitimation även kunna bevisa att du har rätt att företräda företaget. Vi måste även ta reda på om någon har bestämmande inflytande i företaget och om någon part äger mer än 25 % av företaget. Vidare behöver du kunna svara på frågor om företagets verksamhet, omsättning och syfte med affärsrelationen, det vill säga hur våra tjänster kommer utnyttjas.

Bakgrund

Vi är skyldiga att ställa frågor

Som institut för elektroniska pengar inom EU är 24Money Payments AB skyldig enligt lag att göra en bedömning av huruvida det föreligger risk för penningtvätt. Det betyder att vi innan vi påbörjar en affärsrelation förutom att kontrollera våra kunders identitet är skyldiga att införskaffa en god kunskap om blivande kunder och deras affärer. Det räcker emellertid inte. Vi ska även förstå vår kunds syfte med affärsförhållandet och syftet bakom kundens transaktioner. All kundinformation vi insamlar är givetvis konfidentiell.

God kunskap och syfte

Du ska på begäran kunna uppvisa giltig legitimation. Utöver det är vi även skyldiga att ställa frågor för att införskaffa en god kunskap om dig som kund och dina affärer. Vi måste också förstå ditt syfte och ställa frågor om en transaktion ter sig ovanlig eller bakgrunden inte är klar. Det innebär att vår personal kan komma att ställa frågor om varifrån pengarna kommer och till vad de ska användas. Vi kan även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller handlingar som styrker din förklaring.

Hjälp oss

Vår personal behöver ställa frågor

Om vår personal har någon som helst anledning att misstänka att brott eller risk för brott föreligger får de inte genomföra transaktionen. Detsamma gäller om en kund på förfrågan inte kan uppvisa legitimation. Misstänker vi penningtvätt måste vi rapportera detta till Finanspolisen (enhet inom Nationella operativa avdelningen). Om lagar och föreskrifter inte följs, det vill säga om vår personal inte tar reda på tillräcklig information, kan den enskilda medarbetaren bli straffad och 24Money drabbas av sanktioner från till exempel Finansinspektionen.

Information om betalningar

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006, är vi även skyldiga att begära information om din identitet vid kontanta insättningar och betalningar och spara denna information.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad