Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering

I 24Money uppstår olika typer av risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i bolaget, fastställt policys och instruktioner för verksamheten.

24Money tillämpar principerna om tre försvarslinjer:

Första försvarslinjen
Det är affärsverksamheten som har det delegerade ansvaret att genomföra 24Moneys beslutade Riskstrategi och säkerställa att 24Money håller sig inom de Limiter och Riskmandat som Styrelsen beslutat.

Andra försvarslinjen
Riskhanteringsfunktionen i 24Money är oberoende från affärsverksamheten och ansvarar för identifiering, kvantifiering, analys och rapportering av samtliga risker som kan tänkas uppstå i verksamheten. Risker rapporteras regelbundet till styrelsen.

Tredje försvarslinjen
Internrevision – en oberoende granskningsfunktion direkt underställd styrelsen – utför granskning av såväl första som andra försvarslinjen. Internrevisionen har att bedöma om 24Moneys system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva.


Exempel på risker som analyseras

Affärsrisk

Definieras som risken för lägre intjäning till följd av försvårade konkurrensförhållanden såsom lägre volymer, prispress etc. Affärsrisk som definition omfattar även strategisk risk och ryktesrisk.

Operativ risk
Med operativ risk menas risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar bl.a. IT-risker och legal risk.

Marknadsrisk
Risken för att 24Moneys resultat, eget kapital eller värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader. Marknadsrisk inkluderar ränterisk, valutakursrisk, aktierisk och råvarurisk samt risker från förändringar i volatilitet eller korrelation.

Likviditetsrisk
Risken för att inte kunna infria betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt. Likviditetsrisk uppstår genom att löptiderna på balansräkningens tillgångs- respektive skuldsida inte sammanfaller.

Kreditrisk

Risken för att en kredittagare inte fullgör sina finansiella åtaganden mot 24Money och risken för att ställda säkerheter inte täcker fordran. Kreditrisk inkluderar även motpartsrisk, koncentrationsrisk och avvecklingsrisk.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad