Internkontroll

Internkontroll

Internkontroll

24Money har en särskild funktion för internrevision och för att uppföljning sker. För 2016 har KPMG AB anlitats för utförandet av internrevisionen. Den interna kontrollen inbegriper kontroll över 24Moneys organisation, rutiner och åtgärder. Samtliga anställda i 24Money har ett ansvar för den interna kontrollen, men det yttersta ansvaret vilar på styrelsen.

Syftet med internkontroll är att 24Money löpande kan identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som 24Money kan komma att bli exponerat för. Syftet är vidare att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker och att 24Moneys finansiella rapportering är upprättad i överenskommelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder. Systemet för intern kontroll syftar även till att övervaka efterlevnaden av 24Moneys policies, principer och riktlinjer. Det sker även en övervakning av skyddet av 24Moneys tillgångar samt att 24Moneys resurser utnyttjas på ett kostnadseffektivt och lämpligt sätt. Internkontroll syftar även till uppföljning i implementerade informations-och affärssystem samt genom analys av risker.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad