Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra Bolagsstämma i 24Money Payments AB (Publ) 2017-05-15

Aktieägarna i 24Money Payments AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 maj kl. 10.00 i Bolagets konferenslokaler på Dag Hammarskjölds Väg 30 i Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den förda aktieboken senast den 1:a maj 2017 före kl 12.00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@24money.se senast den 8:e maj 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida 24Money.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 1 345 240 A-aktier motsvarande sammanlagt 13 452 400 röster.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Förslag om att styrelsen bemyndigas om att utdela aktier i dotterbolaget EasyTelecom i Stockholm AB till mindre aktieägare i Bolaget, samt genomförande av nyemission i dotterbolaget enligt förslag.
 7. Beslut om val av nya styrelseledamöter
 8. Information gällande revisor
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Anders Blomkvist som ordförande vid extrastämman.

Val av nya styrelseledamöter
Styrelsen föreslår nyval av Mohamed Siddiq, Firoz Patel och Nigel Atterbury till ordinarie ledamöter i styrelsen. Styrelsen föreslår att entlediga Pontus Ljunggren som ordförande och att Firoz Patel blir ordförande. Styrelsen föreslår entledigande av Christopher Clewehielm som styrelseledamot.

Information gällande revisor
Information gällande ny revisor.

Uppsala den 12 april 2017
24Money Payments AB (Publ)
Styrelsen

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad