Bolagsstämma 2017

Bolagsstämma 2017

Kallelse till Bolagsstämma i 24Money Payments AB (Publ) 2017-06-16

Aktieägarna i 24Money Payments AB (Publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma den 16 juni 2017 kl. 10.00 i Bolagets konferenslokaler på Dag Hammarskjölds Väg 30 i Uppsala.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den förda aktieboken senast den 2 juni 2017 före kl. 12:00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@24money.se senast den 8 juni 2017. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida 24Money.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 1 345 240 A-aktier motsvarande sammanlagt 13 452 400 röster.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut
  7.1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  7.2 om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  7.3 om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Beslut om utdelning.
 9. Beslut om ändring av Bolagets firma, från publik till privat aktiebolag, samt ändring av avstämningsförbehåll.
 10. Beslut om bemyndigande, riktad emission.
 11. Fastställande av arvoden för styrelse.
 12. Fastställande av arvoden för revisor.
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Övriga frågor.
 17. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Anders Blomkvist som ordförande vid årsstämman, punkt 1 på dagordningen.

Utdelning
Styrelsen föreslår att utdelning, punkt 8 på dagordningen, ska ske där minst 10 % av aktierna i dotterbolaget EasyTelecom i Stockholm AB delas ut enligt bilagt förslag till aktieägarna i Bolaget.

Ändring av bolagsform, firma m.m.
Styrelsen föreslår att ändra Bolaget från att vara ett publikt aktiebolag till att bli ett privat aktiebolag, samt att i samband därmed också ändra Bolagets firma så att ordet Publ tas bort. Styrelsen föreslår även att avstämningsförbehållet i bolagsordningen ska tas bort. Bolagsordningen föreslås få lydelse enligt av styrelsen bilagt förslag. Punkt 9 i dagordningen. Ovanstående text har tillkommit av misstag och sammanblandats med förslag rörande ett av dotterbolagen. Styrelsen föreslår inte att ändra Bolaget från publikt till privat, däremot finns förslag om ändring av firman. Vidare avses att informera om planerad Euroclear anslutning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan företräde, gentemot befintliga aktieägare samt att nyemission av aktier kan vara riktad mot MH Pillars Ltd. Punkten 10 på dagordningen.

Fastställande av arvoden för styrelsen
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter och/eller suppleanter, punkt 11 i dagordningen.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av två styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter, punkten 13 på dagordningen.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att till styrelseledamot och styrelsens ordförande välja Firoz Patel samt till styrelseledamot välja Nigel Atterbury, vidare att till styrelsesuppleanter välja Siddiq Mohamed och Anders Blomkvist. Punkten 14 på dagordningen.

Val av revisor
Styrelsen föreslår att till ny revisor välja nuvarande revisorssuppleanten, auktoriserad revisor Erik Ågerup att ersätta nuvarande revisorn Per-Åke Bergstrand, som enligt 9 kap 25 § Aktiebolagslagen utsetts som revisor i Bolaget av Bolagsverket. Styrelsen har gjort en samlad bedömning att den nuvarande revisorns ekonomiska situation medför att denne inte är lämplig att vara revisor i Bolaget och dess dotterbolag. Punkten 15 på dagordningen.


Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt ovan sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Uppsala den 12 maj 2017

Styrelsen i 24Money Payments AB (Publ)

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad