Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning


§1 Firma

Bolagets firma är 24Money Payments AB (Publ).

§2 Säte


Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

§3 Verksamhet


Bolagets verksamhet ska bestå av utgivning av elektroniska pengar enligt lag (2011:755) om elektroniska pengar, samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital


Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§5 Antal aktier


Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 stycken och högst 4 000 000 stycken.

§6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier, varvid A-aktierna skall medföra 10 röster per aktie och B-aktierna 1 röst per aktie. Aktier av vardera serien kan ges ut till ett antal motsvarande 100 procent av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya A-aktier och B-aktier eller att emittera teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt eller skyldighet att teckna eller konvertera till A-aktier och B-aktier, skall ägare av aktier av A-aktie och B-aktie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag eller i förekommande fall äga företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt eller skyldighet att teckna eller konvertera till aktier av samma slag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (s.k. primär företrädesrätt). Aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (s.k. subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna, teckningsoptioner eller konvertiblerna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast A-aktier eller B-aktier eller att emittera teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt eller skyldighet att teckna eller konvertera endast till A-aktier eller B-aktier, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktie eller B-aktie, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission, kvittningsemission eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

A-aktie skall konverteras till B-aktie på begäran av innehavare av A-aktie. Sådan begäran skall framställas skriftligen till styrelsen och kan ske när som helst. Det antal aktier som skall konverteras skall anges samt, om inte framställningen omfattar innehavarens samtliga A-aktier, vilka A-aktier som skall konverteras. Styrelsen skall behandla ärendet inom tre månader från det att begäran erhållits. Konvertering skall anmälas för registrering utan dröjsmål.

§7 Styrelse


Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§8 Revisor

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor med eller utan revisorssuppleant.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen s.k. föranmälan. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering på bolagets webbplats samt i Post- och inrikes Tidningar. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider Mån-tors 09.00 -15.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00).

  Postadress 24Money Payments AB (Publ) Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media facebook.com/24money twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad