Årsstämma 2016

Bolagsstämma

Kallelse till Bolagsstämma i 24Money Payments AB (Publ) 2016-06-30

Aktieägarna i 24Money Payments AB (Publ) (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma den 30 juni kl. 10:00 i Bolagets konferenslokaler på Gustav III:s Boulevard 46, i Solna.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den förda aktieboken senast den 15 juni 2016 före kl 12.00. Föranmälan om deltagande på bolagsstämman ska göras per post under adress 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, 750 02 Uppsala eller via e-post till info@24money.se senast den 22 juni 2016. Vid anmälan ange fullständigt namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser sig låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan.

Kallelsen är publicerad på Bolagets hemsida 24Money.se samt i Post- och inrikes Tidningar (PoIT). Att kallelse har skett kommer publiceras i Dagens Nyheter.

Antal aktier
I Bolaget finns 1 300 000 A-aktier motsvarande sammanlagt 13 000 000 röster.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om ändring av styrelsens säte
 7. Beslut om ändring av verksamhet
 8. Beslut om godkännande av bemyndigande till styrelse
 9. Beslut om val av styrelse
 10. Beslut om val av revisorer
11. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår Anders Blomkvist som ordförande vid årsstämman.

Styrelsens säte
Styrelsen föreslår att styrelsens säte ändras till Uppsala kommun, Uppsala län.

Bolagets verksamhet
Styrelsen föreslår att Bolagets verksamhetsbeskrivning ändras till; Bolagets verksamhet består av utgivning av elektroniska pengar enligt lag (2011:755) om elektroniska pengar, samt därmed förenlig verksamhet.

Bemyndigande till styrelsen
Styrelsen föreslår att styrelsens bemyndigas att fatta beslut om att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller obligationslån enligt särskilt förslag upprättat av styrelsen.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av Pontus Ljunggren, ordförande, Christopher Clewehielm, ledamot, Christopher Berg, ledamot, och Frank Teneberg, ledamot.

Val av revisorer
Styrelsen föreslår att Bolagets revisorer ska entledigas samt att ny revisor ska väljas enligt bilagt förslag.

Övrigt
Styrelsens förslag enligt p. 6, p. 7, p. 8 och 10 ovan hålls tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Solna den 27 maj 2016,
24Money Payments AB (Publ)
Styrelsen

  Kontakta oss

  Ring oss på 010-150 1600 eller skicka e-post till info@24money.se.

  Öppettider
  Kundtjänst har öppet mån-fre 9.30 till 15.00. Stängt för lunch 12.00 till 13.00.

  Postadress
  24Money Payments AB (Publ)
  Box 2078, 750 02 Uppsala

  Sociala media
  facebook.com/24money
  twitter.com/24moneypayments
  linkedin.com/24money
  Logga in på 24Money Spar

  Till höger kan du logga in på 24Money Spar. Har du ett 24Money-konto? Välj "24Money konto".

  Håll mig inloggad
  Logga in på 24Money konto

  Till höger kan du logga in på 24Money konto. Har du ett 24Money-sparkonto? Välj "24Money Spar".

  Håll mig inloggad